Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (AVED) UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.
© UNETO-VNI 2003-47301

I Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen
1 Nederlands recht is van toepassing.
2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.
3 De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (=-klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit
4 De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.
5 Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur. Eigendomsvoorbehoud
6 De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling
7 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen
9 Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Klachten
10 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.
11 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef
12 Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering. Niet afgehaalde producten
13 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen
14 Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Incasso
15 Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht
16 Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

Schadevergoeding
17 De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van – al dan niet in verband met het verkochte – verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden komt niet voor vergoeding in Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken.

NADAT U EEN ZOEKTERM HEEFT GETYPT, DRUK OP ENTER OM TE BEGINNEN MET ZOEKEN ...